Mechatronic

Automatizacija snadbevanja vodom

Vodovodne cevi automatizacija snabdevanja vodom

Automatizacija snadbevanja vodom je važna za efikasno upravljanje i nadzor sistema vodosnabdevanja. Ova automatizacija omogućava da se procesi kontrolišu i upravljaju na daljinu, uz pomoć računarskih sistema, senzora i aktuatora. 

Automatizacija snbdevanja vodom u Aleksincu

Mechatronic d.o.o.

Automatizacija snadbevanja vodom u JKP VIK Aleksinac

Izrada tehničke dokumentacije, isporuka opreme, izvodjenje radova, Software za PLC, HMI, SCADA-a aplikaciju, pustanje u rad u JKP VIK Aleksinac

Automatizacija pritiska, protoka, nivoa raznoraznih objekata 

Primena automatizacije snadbevanja vodom

Primena automatizacije u pumpnim stanicama i rezervoarima omogućava brže i efikasnije upravljanje protokom vode i nadzor nad nivoom vode u rezervoarima. To znači da se mogu automatski regulisati nivoi vode u rezervoarima, što omogućava uštedu energije, smanjenje troškova održavanja i produženje veka trajanja opreme. Takođe, automatizacija omogućava brzo otkrivanje kvarova i grešaka u sistemu, što doprinosi brzom i efikasnom rešavanju problema. Sve ovo omogućava da se nadzor nad sistemom obavlja na daljinu, što omogućava bolju kontrolu i upravljanje u slučaju hitnih situacija ili vanrednih događaja. Ovo je posebno važno u slučaju prirodnih katastrofa, poput poplava ili zemljotresa, kada je brza reakcija važna za sprečavanje veće štete. 

Automatizaciju snbdevanja vodom koju smo odradili u Aleksincu

Hlorisanje vode

Automatizacija snabdevanja vodom -hlorisanje vode

Scada super vision

Scada koja prati rad pumpne stanice

Deo prostora u JKP VIK Aleksincu

Pumpna stanica

Pumpna stanica -automatizacija snabdevanja vodom

Automatizacija snadbevanja vodom-pumpna stanica

Za automatizaciju vodosnabdevanja  pumpna stanica  koristi sistem  za automatsko snabdevanje vodom kada je potrebno. Ova pumpna stanica se sastoji od električne pumpe, senzora nivoa vode, regulatora pritiska i kontrolne table.

Kada nivo vode opadne ispod određene tačke, senzor nivoa vode šalje signal kontrolnoj tabli koja aktivira električnu pumpu. Pumpa tada crpi vodu iz izvora i pumpa je u vodovodni sistem. Kada se nivo vode ponovo podigne do određene tačke, senzor to otkriva i šalje signal da se pumpa isključi.

Regulator pritiska obezbeđuje konstantan pritisak u vodovodnom sistemu, što je važno za stabilan protok vode i sprečavanje oštećenja cevi i ostalih delova sistema

Mechatronic

Automatizacija snadbevanja vodom

Ukratko, primena automatizacije u pumpnim stanicama i rezervoarima u sistemu vodosnabdevanja donosi brojne prednosti, kao što su veća efikasnost, manji troškovi održavanja, duži vek trajanja opreme i bolji nadzor nad sistemom, što doprinosi sigurnijem i pouzdanijem snabdevanju vodom

Every Space Count

Naše ostale delatnosti

Procesna automatizacija

Primena automatizacije u industrijskim procesima radi poboljšanja efikasnosti, bezbednosti i kvaliteta proizvoda

Izrada elektrotehničke dokumentacije

Različite vrste dokumentacije koja opisuju elektrotehničke sisteme i instalacije

Automatizacija mašina

Povećava produktivnost, poboljšava kvalitet proizvoda i smanjuje troškove proizvodnje

Proces automatizacije prihranjivanja biljaka

Važnu ulogu u savremenoj poljoprivredi. igra automatizacija prihranjivanja biljaka.

Usluge merenja električnih parametara

Analiza rada elektromotornih pogona ,analiza rada frekventnih regulatora i analiza rada električnih mreža sa aspekta šumova

Automatizacija u gumarskoj industriji

Primenom različitih tehnologija i procesa koji omogućavaju proizvodnju gumenih proizvoda na efikasniji i brži način​

error: Content is protected !!
Scroll to Top
Mechatronic